1. Integritetspolicy

 

Rättslig grund

 

Våra kunders förtroende är av central betydelse för oss och personuppgiftansvarig är VALMANO GmbH. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Detta innebär att vi skyddar din integritet och dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in, hur många uppgifter vi samlar in och av vilken anledning. Du har också rätt att veta vad vi använder uppgifterna till. Den rättsliga grunden för vårt dataskydd finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), i tyska dataskyddslagen (BDSG) och i tyska telemedielagen (TMG).  

 

1. Allmän information om dataskydd

 

a) Vad innebär personuppgifter?


Du kanske undrar vad som menas med begreppet personuppgifter. Det är information som kan härledas från en konkret person. Här följer några exempel: namn, e-postadress, telefonnummer, besökta webbsidor med mera. VALMANO GmbH behandlar dessa uppgifter enligt lag. Den rättsliga grunden är artikel 6 i GDPR. Denna artikel förutsätter antingen att den berörda personen har gett sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas (för ett eller flera ändamål), att detta krävs för att uppfylla ett avtal eller för förberedelser inför ett avtal, eller för att skydda den ansvariga partens eller en tredje parts rimliga intressen. Trots detta ska framför allt den persons intressen eller principiella rättigheter skyddas som personuppgifterna gäller.

 

b) Uppgifternas härkomst

 

Varifrån får vi dina personuppgifter? I normala fall uppger du dem, helt enkelt. Som princip har du själv rätt att välja om du uppger personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) på vår webbplats. Andra rent tekniska data registreras automatiskt av våra It-system så fort du öppnar vår webbplats. Det är till exempel det klockslag på vilket du öppnar sidan eller webbläsaren.

 

Databehandlingens syfte

 

Vi vill förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Därför behandlar vi inte bara dina data för att genomföra ditt konkreta köp hos VALMANO. Vi använder även din data till att informera dig om liknande produkter ur vårt sortiment via e-post. Vi använder också dina uppgifter till att analysera ditt användarbeteende. På detta sätt kan vi anpassa och kontinuerligt förbättra vår webbplats och dess service enligt dina behov.

 

Lagringstid för personuppgifter

 

VALMANO GmbH sparar endast uppgifterna under en begränsad tid. Har du beställt varor hos oss? I så fall gäller de skatte- och handelsrättsliga lagringstiderna: enligt lag måste vi spara avtalsrelaterade uppgifter och tillhörande adresser i 10 år. Vi raderar personuppgifter som sparats av oss för direkt marknadsföring om du begär det eller återkallar ditt samtycke till att uppgifterna sparas, eller om syftet med datalagringen upphör. Personuppgifter från personer som söker jobb hos oss sparar vi så länge anställningsprocessen pågår och tar sedan bort dem. Detta sker i regel efter max. 6 månader.

 

Dina dataskyddsrättigheter

 

Enligt lag har du rätt att bestämma över dina personuppgifter. Detta innebär att: Du har rätt att kräva information om dina personuppgifter.Du kan kräva att dina personuppgifter korrigeras och raderas. Du kan begränsa den omfattning i vilken dina uppgifter behandlas och överförs. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter sparas och används. Om du har gett ditt dataskyddsrättsliga samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke. Du har även rätt att inge klagomål hos en tillsynsmyndighet.

 

Rätt till information

 

Vill du veta om vi behandlar dina personuppgifter, och i så fall vilka? Vi måste upplysa dig om detta utan avgift, vilket vi naturligtvis gärna gör. Du kan till och med få en kopia på informationen. Vidare har du rätt till följande information: 1. Ändamålet med behandlingen 2. Vilka sorters personuppgifter som behandlas. 3. Vilken mottagare eller mottagarkategori personuppgifterna har avslöjats eller kommer att avslöjas för. Detta gäller i synnerhet tredjelandsmottagare eller internationella organisationer. 4. Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om möjligt. I annat fall uppger vi de kriterier som används för att fastställa denna period. 5. Om dina personuppgifter inte har uppgetts av dig själv avslöjar vi (om möjligt) varifrån personuppgifterna kommer. 6. Förekomst av automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, enligt artikel 22.1 och 22.4 GDPR samt – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om logiken och omfattningen, samt den avsedda effekten för dig, av sådan behandling. Om personrelaterade uppgifter skickas till ett tredje land kan du kräva lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR.

 

Rätt till rättelse

 

Du har rätt att kräva att vi korrigerar dina personuppgifter utan dröjsmål om de är felaktiga. Beroende på syftet med behandlingen kan du kräva att vi kompletterar dina personuppgifter, även genom ett kompletterande uttalande.

 

Rätt till radering av personuppgifter

 

Artikel 17.1 GDPR ger dig rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I följande fall är vi skyldiga att uppfylla din begäran:

 

1. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

2. Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

3. Du gör invändningar mot behandling av dina personuppgifter enligt artikel 21.1 GDPR och det finns inga avgörande berättigade skäl för behandlingen, eller mot behandling av personuppgifter som avser dig enligt artikel 21.2 GDPR.

4. Personuppgifterna behandlas på ett sätt som bryter mot lagen.

5. Vi måste radera personuppgifterna för att uppfylla en avtalsmässig skyldighet enligt EU-lagstiftningen eller lagstiftningen i ett EU-land med behörighet för oss.

6. Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster enligt artikel 8.1.GDPR. Men vad händer om vi har offentliggjort personuppgifter som vi sedan blir skyldiga att radera enligt artikel 17.1 GDPR? Vi underrättar de personuppgiftsombud som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. Vi vidtar rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, och beaktar tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet.

 

Rätt till begränsning av behandling

 

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av följande alternativ är tillämpligt: 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas. I stället begär du en begränsning av deras användning. 3. Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 4. Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll av huruvida vårt företags berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vidare har du rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta. Villkoren är att 1. behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1. b GDPR och 2. behandlingen sker automatiserat. Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 GDPR har du rätt att begära att vi överför personuppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.

 

Rätt att göra invändningar

 

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 e eller f GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. I så fall behandlar vi inte personuppgifterna längre. Det finns bara två undantag: 1. Vi kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. 2. Behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen, vilket inkluderar profilering. Du har även rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 GDPR. Även här finns det ett undantag, nämligen om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

 

Rätt att återkalla ett dataskyddsrättsligt samtycke

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifterna behandlas. Detta påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet Vänd dig till den berörda tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig. Detta kan vara dataskyddsmyndigheten i det land du bor i, eller dataskyddsmyndigheten i det tyska förbundsland där VALMANO GmbH har sitt huvudkontor. Kontoret finns i Berlin.

 

Vill du veta vilka personuppgifter om dig VALMANO GmbH har sparat och vem uppgifterna har avslöjats för? VALMANO GmbH ger dig gärna insyn i denna information. Begär en så kallad självupplysning utan avgift. Observera att VALMANO GmbH av dataskyddsrättsliga skäl inte kan ge någon information per telefon. Anledningen är att din identitet inte kan bevisas per telefon. För att förhindra missbruk från obehöriga personer ska du skicka din förfrågan per e-post från samma e-postadress som du använde vid beställning, samt med följande uppgifter från dig: namn (ev. tidigare namn), förnamn, födelsedatum, aktuell postadress (gata, husnummer, postnummer och ort). Kontaktuppgifter Alla rättigheter gentemot VALMANO GmbH enligt artikel 15–18 GDPR kan hävdas på följande adress: VALMANO GmbH dataskydd Schwedter Straße 263 10119 Berlin E-post: personuppgifter@valmano.se Dataskyddsansvarig hos företaget VALMANO GmbH kan också nås på samma post- och e-postadress. 2. Insamling av data på vår webbplats

 

Insynsförfarande

 

Vill du veta vilka personuppgifter om dig VALMANO GmbH har sparat och vem uppgifterna har avslöjats för? VALMANO GmbH ger dig gärna insyn i denna information. Begär en så kallad självupplysning utan avgift. Observera att VALMANO GmbH av dataskyddsrättsliga skäl inte kan ge någon information per telefon. Anledningen är att din identitet inte kan bevisas per telefon. För att förhindra missbruk från obehöriga personer ska du skicka din förfrågan per e-post från samma e-postadress som du använde vid beställning, samt med följande uppgifter från dig: namn (ev. tidigare namn), förnamn, födelsedatum, aktuell postadress (gata, husnummer, postnummer och ort). Kontaktuppgifter Alla rättigheter gentemot VALMANO GmbH enligt artikel 15–18 GDPR kan hävdas på följande adress: VALMANO GmbH dataskydd Schwedter Straße 263 10119 Berlin E-post: datenschutz@valmano.de Dataskyddsansvarig hos företaget VALMANO GmbH kan också nås på samma post- och e-postadress. 2. Insamling av data på vår webbplats

 

Rätt att återkalla ett dataskyddsrättsligt samtycke

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifterna behandlas. Detta påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

 

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

 

Vänd dig till den berörda tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig. Detta kan vara dataskyddsmyndigheten i det land du bor i, eller dataskyddsmyndigheten i det tyska förbundsland där VALMANO GmbH har sitt huvudkontor. Kontoret finns i Berlin.

Insynsförfarande

Vill du veta vilka personuppgifter om dig VALMANO GmbH har sparat och vem uppgifterna har avslöjats för? VALMANO GmbH ger dig gärna insyn i denna information. Begär en så kallad självupplysning utan avgift. Observera att VALMANO GmbH av dataskyddsrättsliga skäl inte kan ge någon information per telefon. Anledningen är att din identitet inte kan bevisas per telefon. För att förhindra missbruk från obehöriga personer ska du skicka din förfrågan per e-post från samma e-postadress som du använde vid beställning, samt med följande uppgifter från dig: namn (ev. tidigare namn), förnamn, födelsedatum, aktuell postadress (gata, husnummer, postnummer och ort). 

Kontaktuppgifter

Alla rättigheter gentemot VALMANO GmbH enligt artikel 15–18 GDPR kan hävdas på följande adress:

VALMANO GmbH
dataskydd
Schwedter Straße 263
10119 Berlin
E-post: personuppgifter@valmano.se
Dataskyddsansvarig hos företaget VALMANO GmbH kan också nås på samma post- och e-postadress.

 

2. Insamling av data på vår webbplats


a) Integritet

 

Dina beställningar och dina personuppgifter som t.ex. namn, adress eller kreditkortuppgifter skyddas av moderna säkerhetssystem. Uppgifterna krypteras med Secure Socket Layers (SSL) innan de skickas. Denna säkerhetsstandard stöds av de flesta webbläsare. Därigenom kan uppgifterna inte läsas av obehöriga. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda din integritet på vår webbplats www.valmano.se. Det kan du aktivt hjälpa oss med genom att aldrig avslöja ditt lösenord, och använda en webbläsare som stödjer SSL-kryptering när vi erbjuder denna möjlighet (t.ex. för beställningar).

På så vis gör vi gemensamt dina köp via nätet så säkra som möjligt. Vi avslöjar aldrig dina data för en tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Undantaget är våra tjänstpartners, som vi måste avslöja uppgifterna för om avtalet ska kunna genomföras, t.ex. för leverans och betalningstransaktioner. Även här följer vi naturligtvis bestämmelserna i den federala integritetslagstiftningen till punkt och pricka. Vidare skickar vi bara den nödvändigaste informationen.

Utöver detta erbjuder vi våra kunder möjligheten att köpa ett extra försäkringsskydd via Schutzklick (simplesurance GmbH, Hallesches Ufer 60, 10963 Berlin). I samband med detta skickas de insamlade IP-adresserna till Schutzklick i standardiserad form. Schutzklick använder Ip-adresserna till att erbjuda en försäkring i vår nätbutik. Även detta sker naturligtvis i enlighet med den tyska dataskyddslagen.

 

b) Personalisering och profilering över alla kontaktpunkter

 

VALMANO kombinerar de uppgifter du uppger till olika kontaktpunkter, i antagandet att våra kunder vill erhålla enhetlig och optimal rådgivning över alla kontaktpunkter. Dessa punkter är webbplatsen med sina kontaktformulär, önskelistor, köpta artiklar och reparationsförfrågningar. Vår virtuella digitala rådgivare vet alltså till exempel när du har köpt en artikel, vilka smycken du föredrar och vad du kanske inte gillar. Vi avslöjar självklart inte dessa uppgifter för en tredje part. Om du inte uttryckligen gör invändningar samlar vi in tekniskt pseudonymiserade uppgifter (vi känner t.ex. inte till ditt namn) av berättigat intresse enligt artikel 6.1. f GDPR. Om du uppger ditt namn och andra personuppgifter till en av kontaktpunkterna personaliserar vi den sparade profilen. Detta sker dock bara om du uttryckligen samtycker (artikel 6.1.f GDPR).  Endast på detta vis kan vi ge dig effektiv service via alla kanaler.

 

Mer information om de insamlade uppgifterna och rättsliga undantag kan du erhålla via kontaktpunkterna nedan:

 

När du öppnar VALMANO:s webbplats. När du öppnar vår webbplats skickas den uppkopplade enhetens IP-adress,datum och klockslag för besöket, namn och URL för den hämtade filen, vilken webbplats/applikation webbplatsen öppnades från (referrer URL), vilken webbläsare du använder samt ev. din uppkopplade dators operativsystem och namnet på din datatjänst automatiskt och utan åtgärder från dig till vår webbplatsserver. Uppgifterna sparas i en så kallad loggfil under en begränsad tid i följande syften: För att garantera en problemfri uppkoppling, för att göra vår webbplats/applikation bekvämare att använda, för att analysera systemets säkerhet och stabilitet.

Om du har samtyckt till så kallad geolokalisering i din webbläsare eller ditt operativsystem, eller i andra inställningar på din dator, använder vi denna funktion. På så vis kan vi erbjuda användaranpassad service beroende på var du befinner dig. Till exempel var närmaste fysiska tjänst finns. Vi behandlar dina lokaliseringsdata endast för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandling av din Ip-adress är artikel 6.1.f GDPR. Vår berättigade intresse utgörs av syftena med databehandlingen enligt ovan. Om visningen utgör förberedelser inför ett avtal är den rättsliga grunden för databehandlingen artikel 6.1.b GDPR.

 

Användning och inaktivering av cookies (kakor)

 

Vi använder så kallade cookies på vissa sidor, för att göra vår webbplats så attraktiv som möjligt och för att tillhandahålla vissa funktioner. Cookies är små textfiler, som sparas på din enhet. De används å ena sidan för bekvämare surfning och å andra sidan för marknadsundersökningar och reklamändamål samt insamling av användningsstatistik. Dessutom använder vi kakor för webbspårning och som bas för personligt innehåll, förutsatt att du är inloggad med användarkontot eller prenumererar på nyhetsbrevet. Vissa av de cookies som vi använder (så kallade session cookies) tas bort när du stänger din webbläsare. Andra cookies (permanenta cookies) sparas på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare nästa gång du öppnar sidan. Sådana cookies måste raderas separat av användaren. Du kan antingen godkänna våra cookies i dina webbläsarinställningar eller använda webbplatsen utan cookies. Om din webbläsare inte godkänner cookies kan vi inte visa innehåll som är anpassat till dig personligen. Om VALMANO behandlar personuppgifter i samband med användning av cookies och liknande tekniker för att tillhandahålla denna webbplats görs detta på grundval av artikel 6.1. GDPR. Vår berättigade intresse är i så fall att kunna tillfredsställa kundens behov via vår webbplats på ett säkert sätt.

Om du öppnar vår webbplats från en partners webbplats via en länk som en del av partnerprogrammet kommer vi att ställa in en cookie för transaktioner med denna partner. Denna tillåter inte några slutsatser om dina personuppgifter.

 

Beställning som gäst och personligt användarkonto

 

För att kunna behandla en försäljning behöver vi din titel, ditt förnamn och efternamn, din postadress och en e-postadress. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1.f GDPR. Vi behandlar endast de personuppgifter du uppger via inmatningsskärmen för att genomföra köpavtalet. Vi ger dig dessutom möjlighet att skapa ett personligt användarkonto. Med ett personligt konto går det snabbare att genomföra en ny beställning. För detta skriver du in dina personuppgifter via en inmatningsskärm eller loggar in med ditt Amazon-, Google- eller Facebook-konto. Dina personuppgifter skickas till och sparas av oss, men avslöjas aldrig för en tredje part. Dessutom skickar vi användaranpassad reklam baserat på ditt besök på vår webbplats, förutsatt att du är inloggad med användarkontot eller prenumererar på nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1.f GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta. Databehandlingsprocesser som genomförts vid ett tidigare tillfälle berörs dock inte om du återkallar samtycket. De personuppgifter du uppger sparas på en server med extra säkerhet. De krypteras för att skydda dem vid överföring och förhindra missbruk. Vi sparar inte dina kreditkortsuppgifter i ditt personliga konto.

Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret

 

På vår webbplats finns det ett digitalt kontaktformulär. När du använder kontaktformuläret samlar vi bara in personuppgifter i den utsträckning du uppger dem. Dessa personuppgifter är individuell information om personliga eller faktiska omständigheter för en specifik eller identifierbar fysisk person. Din e-postadress använder vi bara för att bearbeta din förfrågan. Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1.f GDPR (vägning av intressen). Både vi som företag och du har ett samtidigt (legitimt) intresse. Syftet är nämligen att svara på dina frågor, att lösa eventuella problem som kan uppstå och därmed att behålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av vår webbplats.

 

Betalsätt

 

VALMANO använder tjänster från betalningsleverantörer för att genomföra transaktioner i samband med ditt köp. I detta avseende vill vi uttryckligen hänvisa till leverantörernas respektive dataskyddspolicy:

PayPal: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/paypal-and-your-data

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

 

Bearbetning av kundrecensioner via Googles kundrecensioner

 

Vi samarbetar med Google inom programmet ”Googles kundrecensioner”. Leverantören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Programmet ger oss möjlighet att samla in kundrecensioner från personer som använder vår webbplats. När du har gjort ett köp på vår webbplats kommer du att bli tillfrågad om du vill delta i en e-postundersökning från Google. Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR skickar vi din e-postadress till Google. Du får ett e-postmeddelande från Googles kundrecensioner, där du uppmanas att betygsätta köpupplevelsen på vår webbplats. Din recension sammanfattas sedan med våra andra recensioner och visas i Googles kundrecensioner för vår logotyp och på vår Merchant Center-instrumentpanel. Vidare används din recension för Googles försäljarbetyg. Som en del av användningen av Googles kundrecensioner kan personuppgifterna också överföras till Google LLC:s servrar i USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som är ansvarig för databehandlingen eller till Google.

För personuppgifter som överförs till Google LLC i USA har Google LLC. certifierats för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet “Privacy Shield”, som garanterar överensstämmelse med den tillämpliga dataskyddsnivån inom EU. Det aktuella certifikatet finns här:  https://www.privacyshield.gov/list

Du kan läsa mer om Googles dataskydd i samband med programmet Googles kundrecensioner här: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

 

Ansökningar och ansökningsprocess

 

Vi behandlar endast personuppgifter från sökande för att genomföra ansökningsprocessen. Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6.1.b GDPR (inledande eller genomförande av ett avtal) samt § 26 § 1 led 1 i den tyska lagen BDSG för beslutet om upprättande av ett anställningsförhållande. Behandlingen kan också göras digitalt. Detta är i synnerhet fallet om en sökande skickar relevanta ansökningsdokument till oss via e-post. Om en sökande anställs lagras de överförda uppgifterna i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om den sökande inte anställs raderas ansökningsdokumenten automatiskt sex månader efter att avslaget gavs, förutsatt att denna radering inte strider mot andra legitima intressen hos den person som är ansvarig för behandlingen. Ett annat legitimt intresse i detta avseende är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt den tyska lagen om likabehandling (AGG).

 

Reparationstjänst via nätet

 

För att kunna behandla en reparation via nätet behöver vi din titel, ditt förnamn och efternamn, din postadress och en e-postadress. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.b GDPR, det vill säga att du ger oss uppgifterna på grundval av avtalsförhållandet mellan dig och oss. Vi behandlar endast de personuppgifter du uppger via inmatningsskärmen för att genomföra reparationen. Som en del av den ovannämnda databehandlingen kommer dina uppgifter att behandlas för vår räkning av avtalsentreprenörer, i synnerhet verkstäder och speditionsföretag. Vi lagrar de uppgifter som samlats in för genomförandet av avtalet tills den lagstadgade eller eventuella avtalsenliga garantin och garantirätten löper ut.

 

Intressebaserad reklam

 

I princip kan du använda VALMANO-webbplatsen anonymt. I så faller erhåller du inga användaranpassade produktrekommendationer. Om du loggar in med ditt användarkonto eller är prenumererar på nyhetsbrevet och har gett oss ditt samtycke behandlar vi din personliga information för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. För intressebaserad reklam använder vi huvudsakligen information från dina interaktioner med VALMANO-webbplatsen. Vi använder cookies, pixlar och annan teknik för att analysera den intressebaserade reklamens effektivitet. Vi analyserar till exempel vilka annonser som du klickar på eller visas, för att kunna erbjuda dig fler användbara och relevanta annonser. Vi sparar endast de insamlade uppgifterna så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla reklam, samt enligt dataskyddslagstiftningen. Du har rätt att invända mot att uppgifterna används. Mer information om användarkonton och cookies finns i vår dataskyddspolicy.

 

3. Registrering för nyhetsbrev och produktrekommendationer via e-post

 

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev.

 

Utöver avtalsbehandlingen använder vi din e-postadress uteslutande för att skicka nyhetsbrevet i eget reklamsyfte. Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1.f GDPR. För detta uppger du din e-postadress på vår webbplats. Vi skickar sedan ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du anger. Nyhetsbrevet skickas endast om du uttryckligen bekräftar genom att klicka på en länk i bekräftelsemeddelandet (så kallad dubbel opt-in).

 

Du har rätt att när som helst invända mot att din e-postadress används för detta ändamål. För att göra detta kan du antingen helt enkelt skicka ett meddelande till den kontakt som anges under “Kontaktuppgifter”, använda länken i reklam-e-postmeddelandet eller genom att klicka på följande länk (SÄGA UPP NYHETSBREV). Dina utgifter för detta är endast sändningskostnaderna enligt baspriserna. Databehandlingsprocesser från tidigare tillfällen berörs dock inte om du återkallar samtycket.

 

Användning av personuppgifter för produktrekommendationer via e-post utan prenumeration på nyhetsbrev

 

Om du uppger din e-postadress i samband med ett köp av en produkt eller tjänst och du inte gör några invändningar förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden från vårt sortiment av produkter som liknar de som redan köpts via e-post. Du kan när som helst göra invändningar, antingen genom att helt enkelt skicka ett meddelande till den kontakt som anges under “Kontaktuppgifter”, via länken i reklam-e-postmeddelandet eller genom att klicka på följande länk (SÄGA UPP NYHETSBREV). Dina utgifter för detta är bara sändningskostnaderna enligt baspriserna.

 

Användning av e-postreklamleverantören Emarsys

 

VALMANO:s nyhetsbrev och våra produktrekommendationer skickas via leverantörstjänsten Emarsys Interactive Services GmbH (Stralauer Allee 6, 10245 Berlin). Uppgifterna lagras och behandlas uteslutande inom EU.

Emarsys kan behandla mottagarens data anonymt, dvs. utan koppling till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera utsändningen och presentationen av nyhetsbrevet eller för statistik. Emarsys använder dock inte uppgifterna för att skicka egna meddelanden och avslöjar dem inte för en tredje part.

 

När du öppnar nyhetsbrevet används en spårningspixel för att samla in teknisk information, till exempel om din webbläsare eller ditt system, samt din IP-adress och åtkomsttid. Dessutom samlas följande personliga spårningsuppgifter in för att förbättra nyhetsbrevet:

Mottagaren har erhållit ett e-postmeddelande.

Mottagaren har öppnat ett e-postmeddelande.

Mottagaren har klickat på en länk i ett e-postmeddelande.

Mottagaren har gjort ett köp.

För produktrekommendationer spåras även mottagarens surfnings- och köpbeteende.

4. Webbanalysfunktioner och reklam

 

a) Funktioner som används på webbplatsen

 

Google Analytics

 

Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad "Google".

 

Omfattning av behandlingen

 

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera din användning av våra webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av cookies om din användning av denna webbplats (användnings- och användarrelaterad information, t.ex. IP-adress, plats, tid eller frekvens för besök på vår webbplats) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder dock Google Analytics med den så kallade anonymiseringsfunktionen. Den här funktionen gör det möjligt för Google att avkorta IP-adressen inom EU eller EES. Vi har gjort ytterligare individuella inställningar för att förhindra en personlig referens i analysen med ytterligare uppgifter. Google uppger att de inte kopplar ihop din IP-adress med andra uppgifter. Dessutom ger Google dig ytterligare information om dataskydd på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners, t.ex. om möjligheterna att förhindra användningen av uppgifter. Dessutom erbjuder Google ett s.k. avaktiveringstillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, tillsammans med ytterligare information om detta. Det här tillägget kan installeras i de vanliga webbläsarna och ger dig ytterligare kontroll över de uppgifter som Google samlar in när du besöker vår webbplats. Tillägget talar om för JavaScript (ga.js) i Google Analytics att information om ditt besök på vår webbplats inte ska överföras till Google Analytics. Detta hindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster. Om och vilka andra webbanalystjänster som används av oss får du naturligtvis också veta i denna integritetspolicy.

 

Ändamål med behandlingen

 

På uppdrag av CHRIST/VALMANO använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen och sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet. Rapporterna från Google Analytics används för att analysera prestandan på vår webbplats och hur framgångsrika våra marknadsföringskampanjer är.

 

Mottagare

 

Mottagaren av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i egenskap av registerförare. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google för detta ändamål. Google LLC, med säte i Kalifornien, USA, och, i förekommande fall, amerikanska myndigheter kan få tillgång till de uppgifter som lagras av Google.

 

Överföring till tredje land

 

En överföring av uppgifter till USA kan inte uteslutas.

Lagringsperiod

 

De uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies raderas automatiskt efter 26 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

 

Rättslig grund

 

Tjänsten Google Analytics används för att analysera användningsbeteendet på vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats.

 

Alternativ för återkallelse

 

Som ett alternativ till det ovan nämnda tillägget för avaktivering kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter på den här webbplatsen i framtiden: Inaktivera Google Analytics. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på den här länken igen.

 

 

Google AdWords omvandlingsspårning

 

Vi använder nätreklamprogrammet ”Google AdWords“ och funktionen omvandlingsspårning inom ramen för Google AdWords. Google Conversion Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google“). Om du klickar på en annons från Google placeras en cookie för omvandlingsspårning på din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och innehåller inga personuppgifter. Därför kan de inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa undersidor på vår webbplats och cookien fortfarande är aktiv kan vi och Google se att du klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en separat cookie. Det betyder att det inte finns något sätt att spåra cookies via AdWords-kundernas webbplats.

Den informationen som samlas in med hjälp av omvandlingscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt omvandlingsspårning. Här får en kund veta hur många användare som klickade på kundens annons och omdirigerades till en sida med en tagg för omvandlingsspårning. Ingen information överförs som kan användas för personlig identifiering.

Du kan också inaktivera användaranpassad reklam i Googles annonsinställningar. Instruktioner finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Du kan också förhindra användning av cookies från en tredje part genom att besöka nätreklaminitiativets (Network Advertising Initiative) inaktiveringssida på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa opt-out-instruktionerna där.

Bing Universal Event Tracking (UET)På vår webbplats samlas och lagras data med hjälp av Bing Ads tekniska funktioner, som skapar användarprofiler med användning av pseudonymer. Detta är en tjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Tjänsten gör det möjligt för oss att spåra användarnas aktiviteter på vår webbplats om de har öppnat vår webbplats via annonser från Bing Ads. Om du når vår webbplats via en sådan annons placeras en cookie i din dator. Vår webbplats innehåller en Bing UET-tagg. Detta är en kod som i samband med cookien lagrar vissa icke-personliga uppgifter om hur webbplatsen används. Detta inkluderar bland annat vistelsens längd på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som har öppnats och vilka annonser som användes för att nå webbplatsen. Inga uppgifter rörande din identitet samlas in.

 

Den insamlade informationen överförs till Microsofts servrar i USA och lagras där i högst 180 dagar. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookies och som rör din användning av webbplatsen samt behandling av dessa uppgifter genom att inaktivera cookies. Detta kan begränsa webbplatsens funktionalitet.

 

Dessutom kan Microsoft kunna använda så kallad Cross Device Tracking, spårning över flera enheter, för att spåra ditt användningsbeteende över flera av dina elektroniska enheter och kan därmed tillhandahålla personlig reklam på eller på Microsofts webbplatser och appar. Du kan inaktivera funktionen på http://choice.microsoft.com/de-de/opt-outdeaktivieren.

Mer information om Bings analystjänster finns på Bing Ads webbplats (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Mer information om dataskydd hos Microsoft och Bing finns i Microsofts dataskyddspolicy (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).


Google AdsPå vår webbplats använder vi remarketing- eller ”liknande målgrupper”-funktionen från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google“). Funktionen används för analys av besökarens beteende och intressen. Den tjänar också syftet att visa intressebaserade annonser för besökare på webbplatsen som en del av Googles annonsnätverk. Webbplatsbesökarens webbläsare sparar så kallade cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att känna igen en besökare som öppnar en webbsida som ingår i Googles annonsnätverk. Sedan kan användarinriktade annonser visas för besökaren på dessa sidor. Dessa hänvisar till innehåll som besökaren tidigare har öppnat på webbplatser som använder Googles remarketingfunktion. Enligt egen uppgift samlar Google inte in några personuppgifter under denna process.

Om du dock inte vill att Googles remarketingfunktion ska användas kan du alltid inaktivera den. Detta gör du genom att ändra inställningarna på https://www.google.com/settings/ads.

Du kan också permanent avaktivera Googles användning av cookies genom att följa länken nedan och ladda ner och installera det plugin-program som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Som alternativ kan du förhindra användning av cookies från en tredje part genom att besöka nätreklaminitiativets (Network Advertising Initiative) inaktiveringssida

Mer information om Googles remarketing-funktion samt Googles dataskyddspolicy finns på: https://www.google.com/privacy/ads/

 

Search Ads 360


På vår webbplats använder vi tjänsten ”Search Ads 360” (tidigare DoubleClick Search) från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som hjälper annonsörer att skapa, förvalta och optimera sökmotorövergripande kampanjer. Search Ads 360 använder Floodlight-taggar för att spåra omvandlingar. Detta gör det möjligt att spåra både visnings- och sökannonsering, vilket förhindrar duplicering av kanalövergripande omvandlingar och samtidigt ger en mer exakt bild av vilken reklam som visas.

Samlingen och utvärderingen sker uteslutande på pseudonym basis, så att det principiellt inte är möjligt att dra några slutsatser om din identitet. Cookies som sparas av Search Ads 360 raderas senast efter 90 dagar. Google LLC är certifierat enligt Privacy-Shield-överenskommelsen mellan USA och EU

Mer information om dataskydd samt Googles användarvillkor finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=de


Facebook Pixel Våra webbsidor innehåller pixlar från Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Detta gör att vi kan spåra användarnas handlingar om de har omdirigerats till en leverantörswebbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt för oss att registrera effektiviteten hos Facebook-annonser i statistiksyfte.

Alla insamlade uppgifter förblir anonyma. Det innebär att vi inte har någon insyn i enskilda användares personuppgifter. De insamlade uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook. Vi informerar dig i detta ärende enligt vår aktuella information. Facebook kan koppla uppgifterna till uppgifterna i ditt Facebook-konto och använder dem i sitt eget reklamsyfte enligt Facebook dataskyddspolicy https://www.facebook.com/about/privacy/.

Med Facebook Conversion Tracking kan Facebook och företagets partners visa dig reklam på och utanför Facebook. Dessutom lagras en cookie på din dator för detta ändamål. Datainsamlingens syfte och omfattning, Facebooks vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/ eller på https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Uppgifter som skickas till Facebook för jämförelseändamål krypteras lokalt i webbläsaren och skickas sedan till Facebook via en säker https-anslutning. Detta sker enbart för att göra en jämförelse med andra uppgifter, som också krypteras av Facebook.

Besökare på denna webbplats kan när som helst invända mot denna datainsamling och lagring via följande länk: Inaktivera Facebook-pixlar En opt-out-cookie.

 

Criteo

 

På vår webbplats samlas anonym information om webbplatsbesökares surfbeteende, som sedan lagras för marknadsföringsändamål med en teknisk funktion från Criteo GmbH. Dessa data lagras i cookies på besökarens dator. Criteo GmbH använder en algoritm för att analysera det anonymt registrerade surfbeteendet och kan sedan visa riktade produktrekommendationer som personliga annonser på andra webbplatser (så kallade publishers). Dessa uppgifter kan aldrig användas för att personligen identifiera dig som besökare på vår webbplats. De insamlade uppgifterna lagras och behandlas enbart i syfte att förbättra erbjudandet. De används inte på annat sätt och avslöjas inte för en tredje part. Mer information om den tekniska funktionen finns i Criteo GmbH:s dataskyddspolicy: https://www.criteo.com/de/privacy/. 

 

AWIN

 

Vi erbjuder ett partnerprogram med affiliate-nätverket AWIN. Detta ger en viss provision till våra partners - så kallade publishers eller affiliates - som genererar order till oss. I samband med dessa affiliate-marknadsföringsaktiviteter lagras cookies på användarnas slutenheter. Dessa cookies har enbart syftet att dokumentera beställningar, dvs. göra en korrekt tilldelning av det framgångsrika reklammaterialet och motsvarande fakturering inom AWIN-nätverket. Inga personuppgifter samlas in, behandlas eller används.

En cookie lagrar endast information om när en användare klickade på ett visst annonseringsmedium via en enhet. En individuell siffersekvens lagras i den placerade spårningskakan, som dock inte användas för att identifiera den enskilda användaren. Den gör det endast möjligt att dokumentera VALMANO-partnerprogrammet, den respektive publishern och tidpunkten för klicket. Även information om den enhet från vilken en transaktion genomförs samlas in, till exempel vilket operativsystem och vilken webbläsare som används.

Om du inte vill att cookies ska lagras i din webbläsare ändrar du helt enkelt inställningen i ditt webbläsarprogram. Mer information samt AWIN:s dataskyddspolicy finns på: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

 

Hotjar

 

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera erbjudandet på denna webbplats.  Hotjars tekniska funktioner ger oss en bättre bild av våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid en användare tillbringar på en sida, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och vad inte etc.) och hjälper oss att anpassa vårt utbud enligt användarnas feedback. Hotjar använder cookies och andra tekniska funktioner för att samla in information om våra användares beteende och om deras slutenheter (i synnerhet enhetens IP-adress (som endast registreras och lagras i anonymiserad form), skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), information om vilken webbläsare som används, plats (endast land), vilket språk webbplatsen ska visas på). Hotjar sparar dessa uppgifter i en pseudonymiserad användarprofil.  Varken Hotjar eller vi använder uppgifterna för att identifiera enskilda användare, och de kombineras inte heller med annan information om enskilda användare. Mer information finns i Hotjars dataskyddspolicy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. 

Du kan invända mot att information om din registrering av en användarprofil och ditt besök på vår webbplats sparas av Hotjar och placering av Hotjar-spårningskakor på andra webbplatser genom att klicka på länken nedan.

 

 

Shopping24

 

Vi använder Shopping24 för prestationsspårning och placering av våra produkter. Operatören är shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendungen mbH. Shopping24 sparar ett hash-ID, genererat av shopping24, samt orderdata (nettobeställningsvärde, produkter, ordernummer, antal fakturaposter) med hjälp av spårningscookies. Dessa cookies gör det möjligt för shopping24 att spåra resultatet av våra kampanjer. Shopping24 vidarebefordrar inga personuppgifter till en tredje part utan användarens uttryckliga samtycke.

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för våra rapporter. Du kan när som helst förhindra installation av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Då kan Shopping24 inte installera någon cookie. Dessutom kan du när som helst radera cookies som redan används av Shopping24 via webbläsaren. Mer information om Shopping24:s dataskyddsbestämmelser finns på: https://www.shopping24.de/datenschutz

 

Squarelovin

 

Vi använder tjänsten Squarelovin för att visa dig ett collage av rekommenderade Instagram-bilder på den här webbplatsen. I analyssyfte överförs de besökta produktsidorna och summan av ditt köp. Mer information finns på: https://squarelovin.com/business/home/privacy/. Tjänsten används baserat på artikel 6.1.f GDPR. Vår berättigade intresse utgörs av syftena enligt ovan.

 

5. Sociala medier

 

Facebook och Instagram

 

På webbplatsen används plugin-program från det sociala nätverket www.facebook.com och www.instagram.com som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook“).

 

Om du öppnar en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program aktiveras plugin-programmet först när du klickar på knappen ”Aktivera Facebook”. Först då sker en uppkoppling till Facebook-servern. Plugin-programmet kommer nu att visas på webbplatsen, efter ett meddelande till din webbläsare (klicka på den aktiverade ”f”-knappen). På så vis vet Facebook-servern vilka av våra webbsidor du har öppnat. Om du redan är inloggad som Facebook-medlem kommer Facebook att tilldela denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du använder plugin-funktionerna (t.ex. klickar på ”Gillar”-knappen eller skickar en kommentar) kopplas denna information också till ditt Facebook-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-programmet. Du kan inaktivera funktionen när som helst genom att klicka på knappen ”Inaktivera Facebook”.

Mer information om Facebooks bearbetning och användning av uppgifterna samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation på https://www.facebook.com/policy.php.


På vår webbplats använder vi så kallade Social Plug-ins (”plugin-program“) från Instagram, som drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram“). Dessa plugin-program är märkta med en Instagram-symbol, till exempel en ”Instagram-kamera“.

När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprättar din webbläsare en direktanslutning till Instagram-servrarna. Plugin-programmets innehåll överförs direkt från Instagram till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Instagram veta att din webbläsare har öppnat den motsvarande sidan på vår webbplats, även om du inte har någon Instagram-profil eller för närvarande inte är inloggad på Instagram. Informationen (inklusive din IP-adress) skickas från din webbläsare direkt till en Instagram-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Instagram kan Instagram omedelbart koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plugin-programmet, till exempel genom att trycka på “Instagram”-knappen, överförs denna information också direkt till en Instagram-server och lagras där. Uppgifterna offentliggörs dessutom på ditt Instagram-konto och visas för dina kontakter där.

Datainsamlingens syfte och omfattning, Instagrams vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i Instagrams dataskyddsinformation: https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Instagram ska koppla de uppgifter som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan också helt förhindra att plugin-program från Instagram laddas med tillägg för din webbläsare, t.ex. med skriptblockeraren ”NoScript” (https://noscript.net/).

 

Pinterest

 

På webbplatsen används plugin-program från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA (”Pinterest“). På vår webbplats används ”P”-knappen. 

Om du öppnar en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program aktiveras plugin-programmet först när du klickar på knappen ”Aktivera Pinterest”. Plugin-programmet visas på webbplatsen med ett meddelande till din webbläsare. Både din IP-adress och informationen om vilka av våra webbsidor du har besökt skickas till Pinterest-servern i USA. Om du även är Pinterest-medlem och är inloggad på Pinterest medan du använder plugin-programmet länkas den information som samlas in om ditt webbplatsbesök till ditt Pinterest-konto och kan ses av andra användare. Även vid interaktioner som kan göras med olika Pinterest-plugin-program samlas motsvarande uppgifter om dig och överförs till Pinterest, där de lagras. Du kan inaktivera funktionen när som helst genom att klicka på knappen ”Inaktivera Pinterest”.

Mer information om hur Pinterest samlar in och använder personuppgifter finns på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

6. Rättslig information

 

VALMANO GmbH kontrollerar och uppdaterar informationen på webbplatsen kontinuerligt. Trots all omsorg kan uppgifterna ha ändrats under tiden. Vi kan därför inte ta ansvar för eller garantera informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet. Detsamma gäller för alla andra webbsior som hänvisas till via hyperlänkar.

VALMANO GmbH tar inget ansvar för webbsidor som öppnas via en sådan förbindelse. Vi tar uttryckligen avstånd från alla sorters innehåll på de länkade sidorna. Vi förklarar uttryckligen att vi inte har något inflytande på utformningen och innehållet på sidor utanför vår domän och är därför inte ansvariga för deras underhåll.

Vidare förbehåller sig VALMANO GmbH rätten att ändra eller lägga till information. VALMANO GmbH-webbplatsens innehåll och struktur skyddas av upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att kopiera information eller uppgifter, i synnerhet inte att använda texter, textutdrag eller bilder, utan föregående tillstånd från VALMANO GmbH.

 

8. Övrigt

 

VALMANO använder tjänster från betalningsleverantörer för att behandla transaktionen för ditt köp. Nedan hittar du respektive dataskyddsdeklarationer från leverantörerna:

 

PayPal :

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full 

 

Klarna :

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy 

 

 

9. Dataskydd

 

VALMANO GmbH ger dig gärna information när det gäller dataskydd. Du behöver bara skicka ett e-postmeddelande till personuppgiftpoilcy@valmano.se.

 

Version: 2020-01-17

Tekniskt information

 
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/se-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies# 

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/se/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=se

Safari : https://help.apple.com/safari/mac/8.0/?lang=se#/sfri11471