Dataskyddsförklaring Valmano

Från och med 08/22

 

1.            ALLMÄN INFORMATION OM DATASKYDD

2.            DATAINSAMLING PÅ VÅR WEBBPLATS

3.            REGISTRERING FÖR NYHETSBREV, PRODUKTREKOMMENDATIONER OCH PRODUKTÖVERSIKT MED E-POST

4.            VERKTYG FÖR WEBBANALYS OCH ANNONSERING

5.            SOCIALA NÄTVERK

6.            PLUGINS OCH VERKTYG

7.            RÄTTSLIGT MEDDELANDE

1. Allmän information om dataskydd

Rättslig grund

Våra kunders förtroende är  centralt för oss. För oss innebär detta också att skydda din integritet och hålla dina uppgifter säkra. Vilka uppgifter vi samlar in, hur mycket och av vilken anledning får du veta i denna dataskyddsförklaring. Du har också rätt att veta till vad vi använder dessa data. Den rättsliga grunden för dataskydd  finns i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), i den federala dataskyddslagen (BDSG) och i  Lagen om telemedia (TMG).

Du undrar kanske vad som överhuvudtaget ligger bakom begreppet "personuppgifter". Detta är information som kan spåras till en specifik person. Detta omfattar till exempel följande komponenter:

·        Namn

·        E-postadress

·        Telefonnummer

·        Preferenser

·        Fritidsintressen

·        Medlemskap

·        besökta webbplatser etc.

Valmano GmbH behandlar sådana data, om detta är tillåtet enligt lag. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 av GDPR. Detta förutsätter i sin tur att antingen den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter (detta kan gälla ett eller flera specifika ändamål), något som är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före ett avtal eller för att skydda den ansvariges eller tredje parts legitima intressen. Ändå måste den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter, skyddas.

Uppgifternas ursprung

Varifrån får vi dina uppgifter? Vanligtvis är det väldigt enkelt: du ger dem till oss. Kanske anger du dem under köpprocessen eller via ett kontaktformulär. I princip är det upp till dig om du anger person- eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) på vår webbplats. Våra IT-system samlar in andra, rent tekniska data automatiskt så snart du öppnar vår webbplats. Det handlar t.ex. om tidpunkten för sidvisningen eller om den webbläsare som används.

Syfte med databehandling

Vi vill förbättra vår service åt dig. Det är därför vi inte bara behandlar dina uppgifter för att kunna behandla ditt specifika köp hos Valmano. Vi använder också dina uppgifter för att informera dig via e-post om liknande produkter från vårt sortiment. Vi vill dock också analysera ditt användarbeteende utifrån dina val. Detta är det enda sättet vi kan utforma vår webbplats optimalt för dig och kontinuerligt förbättra den.

Varaktighet av datalagring

Valmano GmbH lagrar endast information under en viss tid. Har du beställt något hos oss? Då är lagringstiderna enligt skatte- och handelslagstiftningen relevanta:  Orderrelaterade data och tillhörande adresser måste enligt lag lagras i tio år. Vi raderar dina uppgifter som vi har lagrat för marknadsföringsändamål om du ber oss göra det, återkallar ditt samtycke till lagring eller om syftet med datalagring inte längre gäller. Vi lagrar sökandedata under hela ansökningsprocessen och raderar dem sedan, vanligtvis efter högst 6 månader.

Dina sekretessrättigheter

Du bestämmer enligt gällande lagstiftning själv över dina personuppgifter. I detalj betyder detta:

·        Du kan begära information om dina uppgifter.

·        Du kan korrigera dina personuppgifter och radera dem.

·        Du kan begränsa behandlingen och överföringen av dina uppgifter.

·        Du kan invända mot lagring och användning av dina uppgifter.

·        Om du har gett ditt samtycke enligt dataskyddslagstiftningen kan du återkalla det senare.

·        Och du kan klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Vad betyder det i detalj?

Rätt till information

Vill du veta om vi behandlar dina personuppgifter och vad det innebär? Vi måste ge dig information om detta utan kostnad och naturligtvis gör vi det gärna. Du kan till och med få en kopia av dessa uppgifter. Dessutom är följande information tillgänglig för dig:

1.                ändamålen med databehandling;

2.                kategorierna av personuppgifter som behandlas;

3.                mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller fortfarande lämnas ut. Detta gäller framför allt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;

4.                om möjligt anges den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras. Om detta inte är möjligt kommer vi att ge dig de kriterier enligt vilka denna varaktighet bestäms;

5.                Om personuppgifterna inte samlas in från dig namnger vi för dig, om det finns tillgängligt, datakällan;

6.                förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med art. 22 punkt 1 och 4 GDPR och – åtminstone i dessa fall – relevant information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för dig.

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland kan du begära lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i GDPR.

Rätten till korrigering

Du har rätt att begära att vi korrigerar dina personuppgifter omedelbart om de är felaktiga. Beroende på syftet med behandlingen kan du begära att vi kompletterar dina personuppgifter, även genom en kompletterande förklaring.

Rätten till radering ("Rätten till att bli glömd")

Art. 17 punkt 1 i GDPR ger dig rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter omedelbart. Vi är skyldiga att följa denna regel i följande fall:

1.                Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

2.                Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med art. 6 punkt 1 S. 1 a) i GDPR eller artikel 9 punkt 2 a) i GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

3.                Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR och det finns inga övervägande legitima skäl för behandlingen, 21 punkt eller så invänder du behandlingen i enlighet med artikel 2 i GDPR.

4.                Personuppgifterna behandlades olagligt.

5.                Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som vi är föremål för.

6.                Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 punkt 1 i GDPR

Men vad händer om vi har offentliggjort personuppgifter och är skyldiga att radera 17 punkt dem i enlighet med artikel 1 i GDPR? I detta fall kommer vi att informera den person som är ansvarig för databehandlingen och som behandlar dina personuppgifter om att du har begärt att alla länkar till eller kopior eller replikeringar av dessa personuppgifter ska raderas. Vi väljer lämpliga åtgärder – inklusive tekniska – som tar hänsyn till tillgänglig teknik och rimliga implementeringskostnader.

Rätt till begränsning av databehandlingen

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

1.                Du bestrider att personuppgifterna är korrekta för en period för vilken vi kan kontrollera att personuppgifterna är korrekta.

2.                Behandlingen är olaglig och du invänder mot raderingen  av personuppgifterna. Istället begär du att användningen av personuppgifter begränsas.

3.                Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men du behöver uppgifterna för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

4.                Du har gjort invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, än så länge har det inte fastställts om våra företags legitima skäl uppväger dina uppgifter.

Rätt till uppgiftsöverföring

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan att vi hindrar dig i detta. Förutsättningen är att

1.                behandlingen är baserad på samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 a) i GDPR eller artikel 9 punkt 2 a) i GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 b) i GDPR och

2.                behandlingen utförs med hjälp av automatiska förfaranden.

När du utövar din rätt till uppgiftsöverföring i enlighet med art. 20 punkt 1 i GDPR kan du ordna så att vi överför personuppgifterna direkt till en annan ansvarig person, så långt detta är tekniskt genomförbart.

Rätt att invända

Av personliga skäl har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, något som är baserat på artikel 6 punkt 1 S. 1 e) eller f) i GDPR; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter. Det finns bara två undantagsfall:

1.      Vi kan påvisa övertygande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter;

2.      behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi ​​behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring kan du när som helst invända mot detta; detta gäller även den associerade profileringen.

Du kan också invända om uppgifterna behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med art. 89 punkt 1 i GDPR. Det finns också ett undantag här: om behandlingen är av allmänt intresse.

Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftning

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Databehandlingen förblir laglig tills återkallelsen sker.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, vänligen kontakta den tillsynsmyndighet som är ansvarig för detta. En möjlig kontaktperson för dig är tillsynsmyndigheten för dataskydd i den delstat där du har din hemvist eller myndigheten i den delstat där Valmano GmbH är baserat. Det är i Berlin.

Informationsförfarande

Vill du veta vilka data Valmano GmbH har sparat om dig och till vem vilka data har överförts? Valmano GmbH informerar dig gärna om detta. För att göra detta, begär en så kallad gratis självupplysning. Observera dock att Valmano GmbH inte får ge någon information via telefon av dataskyddsskäl. Det är trots allt inte möjligt att tydligt identifiera dig via telefon. För att undvika missbruk av tredje part kräver Valmano GmbH följande information från dig: Namn (flicknamn, om tillämpligt), förnamn, födelsedatum, nuvarande adress (gata, husnummer, postnummer och stad).

Kontaktuppgifter

Alla rättigheter enligt artikel 15 till 18 i GDPR kan göras gällande mot Valmano GmbH på följande adress:

Valmano GmbH

Dataskydd

Schwedter Straße 263

10119 Berlin

E-post: datenschutz@Valmano.de

Företagets dataskyddsombud för Valmano GmbH kan nås på ovanstående adress och e-postadress.

2. Datainsamling på vår webbplats

Datasäkerhet

Dina beställningar, dina personuppgifter som ditt namn, din adress eller information om ditt kreditkort skyddas av moderna säkerhetssystem. Överföringen av dessa data krypteras med SSL (Secure Socket Layer). De flesta webbläsare stöder denna säkerhetsstandard. Detta innebär att data inte kan läsas av utomstående. Vår webbplats www.Valmano.de vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Du kan aktivt stödja oss genom att aldrig

                  vidarebefordra ditt lösenord,

                  använda en webbläsare som stöder SSL-kryptering när vi erbjuder detta till dig (t.ex. som en del av beställningsprocessen).

 

Tillsammans kan vi säkerställa att ditt onlineköp verkligen är säkert.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. De enda undantagen är våra servicepartners, som vi samarbetar med för att behandla avtalsförhållandet, t.ex. leverans och betalningshantering. Även i dessa fall följer vi naturligtvis strikt kraven i Federala Dataskyddslagen. Dessutom överför vi bara de mest nödvändiga uppgifterna.

 

Personalisering och profilering över alla kontaktpunkter

Då vi antar att våra kunder vill få konsekvent och optimal rådgivning kombinerar vi dina uppgifter från dessa kontaktpunkter. Dessa punkter är webbplatsen med kontaktformulär, anteckningar, köp eller nyhetsbrev. Vår virtuella, digitala rådgivare vet till exempel när du köpte något hos oss, vilka smycken du föredrar och vad du kanske inte gillar. Det är självklart att vi inte delar denna information med tredje part. Om du inte uttryckligen protesterar mot detta kommer uppgifterna från början att samlas in tekniskt pseudonymt (t.ex. vi vet inte ditt namn) för legitima intressen, i enlighet med artikel 6 punkt 1 f) i GDPR. Om du ger oss ditt namn och andra uppgifter vid en av kontaktpunkterna kommer vi att anpassa din befintliga profil. Detta händer dock bara om du ger ditt uttryckliga samtycke (art. 6 punkt 1 a) i GDPR). Detta är det enda sättet vi kan stödja dig effektivt på alla kanaler.

Information om de insamlade uppgifterna och de olika rättsliga grunderna i enskilda fall finns på följande kontaktpunkter.

 

Gå till Valmanos webbplats

När du besöker vår webbplats skickas

                  IP-adressen för den begärande internetaktiverade enheten,

                  datum och tid för åtkomst,

                  namn och webbadress för filen som du har åtkomst till

                  webbplatsen / applikationen från vilken åtkomsten gjordes (referens-URL),

                  webbläsaren du använder och, om tillämpligt, operativsystemet på din internetaktiverade dator och namnet på din åtkomstleverantör

till servern på vår webbplats automatiskt och utan ditt eget agerande. En så kallad loggfil lagrar denna information under en begränsad tid för följande ändamål:

                  för att säkerställa en smidig anslutning,

                  för enkel användning av vår webbplats / applikation,

                  för att utvärdera systemsäkerhet och stabilitet.

 

Om du har samtyckt till den så kallade geolokaliseringen i din webbläsare eller i operativsystemet eller i andra inställningar på din enhet använder vi denna funktion. På så sätt kan vi erbjuda dig individuella tjänster som är relaterade till din nuvarande plats. Detta kan t.ex. vara platsen för närmaste butik. Vi behandlar dina platsdata uteslutande för detta ändamål. Den rättsliga grunden för behandling av IP-adressen är art. 6 punkt 1 f) i GDPR. Vårt berättigade intresse ligger i de uppgifter som behandlas ovan. Om presentationen tjänar till att förbereda ett kontrakt är den rättsliga grunden för databehandling art. 6 punkt 1 b) i GDPR.

Användning och inaktivering av cookies

Vi använder så kallade cookies för att göra besök på vår webbplats attraktivt och för att göra vissa funktioner användbara. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Valet av cookies som inte krävs sparas hos användaren med en cookie (christtrckoptin). Beroende inställningen i webbläsaren förhindrar denna cookie att (icke nödvändiga) cookies som används av webbplatsen skickar data. Säkerhetsåtgärder i webbläsarna förbjuder tillgång till cookies från andra webbplatser. Detta gäller även webbplatser vars cookies laddades om av plugins / script. I detta avseende finns det inga tekniska medel att från en webbplats radera dessa cookies. Användaren måste själv ta hand om cookies i sin webbläsare. Men eftersom ovannämnda skript inte laddas genom att avmarkera cookies, stängs också åtkomst till webbläsarens cookies av webbplatsen. Därför kommer ingen data att nås och överföras utan samtycke.

De cookies som inte krävs tjänar å ena sidan för mer bekväm surfning och insamling av användningsstatistik och å andra sidan för marknadsundersökningar och reklamändamål. Dessutom använder vi cookies som en del av webbspårning och använder dem som grund för personligt anpassat innehåll, förutsatt att du är inloggad med användarkontot, är registrerad för nyhetsbrevet eller kundprogrammet. Några av de cookies vi använder (så kallade sessionscookies) raderas så snart du stänger din webbläsare. Andra cookies (permanenta cookies) finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss. Användaren måste aktivt radera dessa. Du kan antingen ställa in din webbläsare så att den kan ta emot våra cookies eller använda vår webbplats utan cookie -funktion. Om din webbläsare inte accepterar cookies kan vi inte presentera något innehåll som är personligt skräddarsytt för dig. Om, i samband med användningen av cookies och cookie-liknande teknik för att tillhandahålla denna webbplats, VALMANO behandlar personuppgifter, görs detta baserat på art. 6 punkt 1 f) i GDPR. Vårt legitima intresse är att kunna erbjuda vår webbplats på ett behovsbaserat och säkert sätt.

Om du öppnar vår webbplats från en partners webbplats via en länk som en del av partnerprogrammet, kommer vi att sätta en cookie för fakturering med denna partner. Den gör det inte möjligt att dra några slutsatser om dina personuppgifter.

Du kan när som helst ändra eller återkalla dina nuvarande cookieinställningar den här sidan. Klicka följande länk för att göra det: Anpassa cookie-inställningarna

Gästorder och personligt kundkonto

För att kunna hantera en försäljning behöver vi titeln, förnamnet, efternamnet, adressen och en e-postadress från dig. Databehandlingen sker baserat på art. 6 punkt 1 b) i GDPR. Vi behandlar personuppgifterna från inmatningsskärmen enbart för att behandla köpekontraktet. Vi erbjuder dig också möjligheten att skapa ett personligt kundkonto. Med ett personligt konto påskyndas beställningsprocessen för dig när du gör en annan beställning. För att göra detta, ange dina personuppgifter via en inmatningsform. De kommer då att överföras till oss och sparas, men aldrig vidarebefordras till tredje part. Du kommer också att få personlig annonsering baserad på användningen av vår webbplats, förutsatt att du är inloggad med användarkontot, registrerad för nyhetsbrevet eller kundprogrammet. Databehandlingen sker baserat på art. 6 punkt 1 a) i GDPR (samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Databehandlingsåtgärder som redan har ägt rum förblir dock effektiva vid återkallelse. Dina personligt angivna data lagras på en särskilt skyddad server. Kryptering skyddar dessa personuppgifter från missbruk under överföring och bearbetning. Vi sparar inte dina kreditkortsuppgifter på ditt personliga konto.

Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret

Vår webbplats erbjuder ett formulär för elektronisk kontakt. Om du använder det här kontaktformuläret kommer vi endast att samla in personuppgifter i den utsträckning du själv anger. Detta innebär individuell information om personliga eller faktiska omständigheter för en specifik eller identifierbar fysisk person. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din begäran. Databehandlingen sker baserat på art. 6 punkt 1 f) i GDPR (vägning av intressen). Både vi som företag och du har ett gemensamt (legitimt) intresse. Syftet är nämligen att besvara dina förfrågningar, att lösa eventuella problem som kan uppstå och därmed behålla och främja din tillfredsställelse som kund eller användare av vår webbplats.

Betalningsmetoder

PayPal

Du kan betala via PayPal på vår webbplats. Betaltjänstleverantören är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Om du använder det här alternativet överförs betalningsdata som du har angett till PayPal. Detta är baserat på art. 6 punkt 1 a) i GDPR (samtycke) och art. 6 punkt 1 b) i GDPR (databehandling för uppfyllning av ett kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Databehandlingsoperationer i det förflutna kvarstår dock fortfarande.

Computop

Vid betalning med PayPal, Amazon Pay, iDeal eller kreditkort använder vi en så kallad betaltjänstleverantör för att behandla dina betalningsuppgifter, som hanterar betalningen för beställningar. Vi behandlar inte själva någon betalningsinformation, till exempel kontouppgifter eller kreditkortsuppgifter, i våra egna system. Betaltjänstleverantören är Computop Wirschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg (nedan "Computop"). Computop är certifierat enligt "Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard" för kreditkortsföretagen.

Det finns ett orderhanteringsavtal med Computop i enlighet med art. 28 i GDPR. Överföringen av dina uppgifter till Computop sker baserat art. 6 punkt 1 bok. a i GDPR (samtycke) och art. 6 punkt 1 bok. b i GDPR (behandling för uppfyllning av ett kontrakt). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte verkan av databehandlingsoperationer som ägt rum tidigare.

Du hittar mer information om dataskydd på Computop via  https://de.computop.com/datenschutz/

Amazon Pay

Med funktionen Betala via Amazon gör vi det möjligt för dig att använda dina kunddata som lagras på Amazon för dina onlineköp i vår butik utan att behöva avslöja dina betalningsuppgifter. Om du redan har ett kundkonto hos Amazon.se kan du betala direkt med den betalningsmetod som finns där – antingen med autogiro eller med kreditkort. För att göra detta, klicka på knappen "Betala via Amazon" i varukorgen och logga in på ditt Amazonkonto. Välj sedan bland dina leveransadresser och betalningsmetoder och gör beställningen. Amazon Pay vidarebefordrar inte betalningsdata som lagras i ditt kundkonto hos Amazon.se till oss och du behöver inte ange dessa när du gör en beställning. Det uppstår inga ytterligare kostnader när du betalar via Amazon. Mer information och din beställningsöversikt och betalning via Amazon finns på https://pay.amazon.eu/. Vid betalning via Amazon Pay kommer alla personuppgifter som delas eller samlas in av Amazon Pay att kontrolleras främst av Amazon Pays s.c.a. ("Ansvarig") och sekundärt av Amazon EU SARL, Amazon Services Europe SARL och Amazon Media EU SARL, alla tre belägna på 5, Rue Plaetis L 2338, Luxemburg. Genom att använda Amazon Pay godkänner du sekretesspolicyn för Amazon Pay: https://pay.amazon.eu/help/201751600

Trustly

På vår webbplats kan du betala via Trustly. Betaltjänstleverantör är Trustly Group AB (Trustly, Group AB, Rådmansgatan 40, 113 57 Stockholm, SVERIGE). Om du använder det här alternativet kommer de betalningsuppgifter du anger att överföras till Trustly. Detta grundar sig på artikel 6.1 a i GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b i GDPR (behandling för att fullgöra ett avtal). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Tidigare databehandlingar är dock fortfarande effektiva.

Ansökningar och ansökningsprocesser

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om sökande för att hantera ansökningsprocessen. Den rättsliga grunden för behandlingen är 6 punkt 1.b i GDPR (initiering eller genomförande av ett avtal) samt § 26 par. 1 S. 1 i BDSG för beslutet om upprättande av ett anställningsförhållande. Behandlingen kan också göras elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar relevanta ansökningshandlingar till oss elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om en sökande är anställd kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om det inte finns någon anställning för den sökande raderas ansökningshandlingarna automatiskt sex månader efter meddelandet om avvisningsbeslut, förutsatt att radering inte strider mot andra legitima intressen för den person som är ansvarig för behandlingen. Ett annat legitimt intresse i denna mening är till exempel bevisbördan i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).

Intressebaserad reklam

I princip kan du använda VALMANO-webbplatsen anonymt och får därför inga produktrekommendationer som är skräddarsydda för dig. Om du registrerar dig med ditt användarkonto, är registrerad för nyhetsbrevet eller kundprogrammet och har gett oss ditt samtycke, behandlar vi dina personuppgifter för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. För intressebaserad reklam använder vi huvudsakligen information från dina interaktioner med VALMANO-webbplatsen. Cookies, pixel och annan teknik används för att analysera den intressebaserade annonseringens effektivitet. Till exempel mäter vi vilka annonser som klickas eller visas så att vi senare kan erbjuda dig ännu mer användbara och relevanta annonser. Vi lagrar endast den insamlade informationen så länge som det behövs för att tillhandahålla reklamen och i enlighet med dataskyddslagar. Du kan när som helst invända mot användningen. Mer information om användarkontot och cookies finns i vår integritetspolicy.

3. Abonnering på nyhetsbrev, produktrekommendationer och produktrecensioner via e-post

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev

Vi använder din e-postadress, oavsett ditt avtal, uteslutande för våra egna reklamsyften i samband med nyhetsbrevet. Databehandlingen sker på grundval av 6 punkt 1 a) i GDPR (samtycke). Din samtyckesförklaring som ska lämnas för detta är följande: "Registrera nu". Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress. För att göra detta, skicka antingen ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs under "Kontaktuppgifter" eller använd länken i e-postmeddelandet. Du ådrar dig bara överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Databehandlingsåtgärder i det förflutna förblir verksamma vid återkallelse.

Användning av data för produktrekommendationer via e-post utan abonnering på nyhetsbrev

Om vi ​​får din e-postadress i samband med försäljning av en produkt eller tjänst, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden från vårt sortiment av produkter som liknar dem som redan har köpts via e-post. Du kan när som helst göra invändningar mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs under "Kontaktuppgifter" eller via en länk i reklam-e-postmeddelandet. Du ådrar dig bara överföringskostnaderna enligt grundtaxorna.

Användning av data för att utvärdera produkterna

Du kan betygsätta våra produkter efter varje köp av en produkt eller användning av en tjänst. Vi har gett i uppdrag åt tjänsteleverantören Bazaarvoice Ltd. (https://www.bazaarvoice.com/) att skicka ett e-postmeddelande efter ditt köp, i vilket du ombeds att utvärdera våra produkter. E-postadressen som används är den du angav under köpprocessen. Våra kunders produktrecensioner är viktiga för vår kvalitetssäkring. Vi vill få en tydlig bild av hur nöjda kunderna är med produkten och köpprocessen. Vi härleder behandlingen av uppgifterna från vårt legitima intresse (se skäl i 47 GDPR).

Efter att du har gjort din beställning kan du när som helst invända mot dess användning genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs under "Kontaktuppgifter" eller via en länk som har skickats till dig för detta ändamål i utvärderingsmeddelandet. Du kan också rikta invändningen direkt till Bazaarvoice. Du ådrar dig bara överföringskostnaderna enligt grundtaxorna. Den överförda informationen sparas i ett år.

Om du skriver en produktrecension på vår webbplats kommer vi också att vidarebefordra din e-postadress till Bazaarvoice.

Användning av leverantören för marknadsföring via e-post Episerver

Vi skickar Valmanos nyhetsbrev och våra produktrekommendationer med programmet för marknadsföring via e-post Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Berlin). Den angivna informationen lagras på Episerver GmbH:s servrar i datacenter i Tyskland och omfattas av tysk dataskyddslag. Episerver Campaign använder denna information uteslutande för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet för vår räkning. Episerver Campaign använder inte uppgifterna för sina egna personliga brev och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

När nyhetsbrevet öppnas används en spårningspixel för att samla in teknisk information, till exempel om din webbläsare eller system, samt din IP-adress och tidpunkten för åtkomst. Dessutom samlas följande personliga spårningsdata in för att förbättra nyhetsbrevet:

·        Mottagaren har fått ett utskick.

·        Mottagaren har öppnat ett utskick.

·        Mottagaren klickade på en länk i ett utskick.

·        Mottagaren har gjort ett köp.

 

4. Webbanalysverktyg och reklam

4.1 Verktyg som används webbplatsen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Uppgiftsbehandlingen är laglig fram till återkallandet. Samtycken som du har gett via plattformen för hantering av samtycken (cookie banner) kan återkallas där med verkan för framtiden genom att ändra ditt val. Klicka följande länk för att göra det: Anpassa cookie-inställningarna. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande eller brev till vårt företag. För att göra detta använder du de kontaktadresser som anges i denna sekretesspolicy.

Usercentrics

Mottagaren av dina uppgifter enligt artikel 13.1. e) i Dataskyddsförordningen DSF är Usercentrics GmbH. Inom ramen för orderbehandling överför vi personuppgifter (samtyckesuppgifter) till Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München, Tyskland, i egenskap av orderbehandlare. Med samtyckesuppgifter avses följande uppgifter: Datum och tid för besöket eller samtycke/vägran, information om enheten. Uppgifterna behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter (skyldighet att tillhandahålla bevis enligt artikel 7.1 i DSF) och den tillhörande dokumentationen av samtycke och därmed grundval av artikel 6.1 c i DSF Lokal lagring används för att lagra data. Uppgifterna om samtycke sparas i 3 år. Uppgifterna lagras i Europeiska unionen. Mer information om insamlade uppgifter och kontaktmöjligheter finns https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), nedan kallad "Google".

Behandlingens omfattning

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera din användning av vår webbplats. Informationen som samlas in av cookies om din användning av denna webbplats (användning och användarrelaterad information, t.ex. IP-adress, plats, tid eller frekvens för besök vår webbplats) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder dock Google Analytics med den s.k. anonymiseringsfunktionen. Med denna funktion förkortar Google IP-adressen inom EU eller EES. Under analysen med ytterligare data har vi gjort ytterligare individuella inställningar som förhindrar en personlig referens. Google säger att din IP-adress inte kommer att associeras med annan data. Dessutom tillhandahåller Google på  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners  ytterligare dataskyddsinformation åt dig, till exempel om hur du kan förhindra att viss data används. Dessutom erbjuder Google på  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  ett så kallat inaktiveringstillägg samt information om detta. Det tillägget kan installeras i vanliga webbläsare och ger dig ytterligare kontroll över data som Google samlar in när du besöker vår webbplats. Tillägget informerar JavaScript (ga.js) från Google Analytics om att information om att besöka vår webbplats inte ska överföras till Google Analytics. Detta hindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster. Du kan naturligtvis också läsa denna sekretesspolicy om och vilka andra webbanalystjänster som vi använder.

Syften med databehandlingen

På uppdrag av Valmano kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen och för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet. Rapporterna från Google Analytics används för att analysera prestanda på vår webbplats och framgången för våra marknadsföringskampanjer.

Mottagare

Mottagaren av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland som behandlingsansvarig. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för detta ändamål. Google LLC, baserat i Kalifornien, USA, samt eventuellt även amerikanska myndigheter kan komma åt data som lagras på Google.

Överföring till tredje land

Överföring av data till USA kan inte uteslutas.

Lagringstid

Uppgifterna som skickas av oss och länkas till cookies raderas automatiskt efter 26 månader. Radering av data vars lagringstid har gått ut sker automatiskt en gång i månaden.

Rättslig grund

Tjänsten Google Analytics används för att analysera användarbeteendet på vår webbplats. Den rättsliga grunden är art. 6 punkt 1 bok. f) i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats.

Google AdWords Conversion-Tracking

Vi använder online annonseringsprogrammet "Google AdWords" och konverteringsspårning inom ramen för Google AdWords. Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Om du klickar en annons från Google placeras en konverteringsspårningscookie din dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa undersidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google se att du klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en unik cookie. Det betyder att det inte finns något sätt att spåra cookies via AdWords-kunders webbplats.

Informationen som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har gett samtycke till konverteringsspårning. Här får kunderna reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som användare kan identifieras personligen med.

Om du inte vill delta i spårning kan du invända mot denna användning genom att förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed (avaktiveringsalternativ). Du kommer då inte att ingå  i Conversion-Tracking-statistiken. Du hittar mer information och Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=dehttps://policies.google.com/privacy?gl=de

Du kan också inaktivera personlig annonsering för dig i annonseringsinställningarna på Google. Instruktioner finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Dessutom kan du inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att gå till inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på  https://www.networkadvertising.org/choices/  och följa den ytterligare information som nämns där om hur man väljer att inte delta.

Google Ads Customer Match

Vi använder Google Ads Customer Match-listor som en del av vår Google-annonsering. Vi använder Google Ads Customer Match endast med ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DSF. För användning av Customer Match laddas listor med krypterade användardata (t.ex. namn, e-postadresser, adresser, kundspecifika identifierare) upp till Google. Google jämför sedan om de överförda användaruppgifterna stämmer överens med befintliga Google-kunder. Detta kan i sin tur användas för att skapa målgrupper som kan användas för att rikta annonser/kampanjer. Efter att kundmatchningslistorna har skapats raderas de krypterade kunduppgifterna automatiskt igen. Leverantörerna får inga nya adresser grund av detta.

Mottagaren av uppgifterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, i egenskap av orderbehandlare. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google för detta ändamål. Google LLC, med säte i Kalifornien, USA, och eventuellt amerikanska myndigheter kan tillgång till de uppgifter som lagras av Google.

Du kan motsätta dig denna användning genom att förhindra att cookies installeras genom en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara (deaktiveringsalternativ). Du kan också när som helst ändra eller återkalla dina nuvarande inställningar för cookies den här webbplatsen. Du kan också anpassa personlig annonsering i ditt Google-användarkonto under fliken Integritet enligt dina önskemål. Detta gör du genom att logga in Google och till "Hantera Google-konto" i avsnittet "Data och sekretess".

Bing Universal Event Tracking (UET)

vår webbplats samlas och lagras data med hjälp av teknik från Bing Ads, från vilka användningsprofiler skapas med pseudonymer. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra användarnas aktiviteter vår webbplats om de har nått vår webbplats via annonser från Bing Ads. Om du når vår webbplats via en sådan annons kommer en cookie att placeras på din dator. En Bing UET-tagg är integrerad på vår webbplats. Detta är en kod som i samband med cookien lagrar vissa icke-personliga uppgifter om användningen av webbplatsen. Detta inkluderar bland annat hur lång tid som spenderas på webbplatsen, vilka delar av webbplatsen som öppnades och vilken annons som användes för att komma åt webbplatsen. Information om din identitet registreras inte.

Informationen som samlas in överförs till Microsofts servrar i USA och lagras där i högst 180 dagar. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen och behandlingen av dessa data genom att inaktivera inställningen av cookies. Detta kan under vissa omständigheter begränsa webbplatsens funktionalitet.

Dessutom kan Microsoft spåra ditt användningsbeteende på flera av dina elektroniska enheter genom så kallad spårning över flera enheter och kan därmed visa personlig annonsering på eller i Microsofts webbplatser och appar. Du kan inaktivera detta beteende på  http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Du kan hitta mer information om Bings analytiska tjänster på webbplatsen för Bing Ads https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 ). Du kan hitta mer information om dataskydd hos Microsoft och Bing i Microsofts dataskyddsbestämmelser ( https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement ).

Funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" från Google Inc.

Vi använder funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Denna funktion används för att analysera besökares beteende och besöksintressen. Det tjänar också till att presentera intressebaserade annonser för besökare på webbplatsen som en del av Googles annonsnätverk. Besökarens webbläsare sparar så kallade cookies. Det här är små textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att känna igen besökaren vid nästa användning av webbplats som tillhör Googles annonsnätverk. Riktade annonser kan sedan presenteras för besökaren på dessa sidor. Dessa avser innehåll som besökaren tidigare har öppnat på en webbplats som använder Googles remarketingfunktion. Enligt vad de själva uppger så samlar Google inte in några personuppgifter under denna process.

Men om du inte vill ha Googles remarketingfunktion kan du alltid inaktivera den. För att göra detta, gör motsvarande inställningar under https://www.google.com/settings/ads.

Du kan också permanent avaktivera användningen av cookies från Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Alternativt kan du inaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer genom att gå till inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på  https://www.networkadvertising.org/choices/ och få ytterligare information om om hur man genomför inaktivering.

Mer information om Google Remarketing och Googles dataskyddsdeklaration finns : https://www.google.com/privacy/ads/

AWIN

Vi erbjuder ett partnerprogram med AWIN-nätverket. Detta tilldelar provision till partners – så kallade utgivare eller dotterbolag – som genererar beställningar åt oss. Som en del av dessa affiliate-marknadsföringsaktiviteter lagras cookies på användarnas slutenheter. Dessa cookies tjänar det enda syftet att dokumentera dessa beställningar, det vill säga en korrekt tilldelning av det framgångsrika annonsmaterialet och motsvarande fakturering inom AWIN-nätverket. Personuppgifter blir härmed varken insamlade, behandlade eller använda.

En cookie lagrar endast information om när en enhet klickade på ett visst annonsmedium. I den placerade spårningscookien lagras en individuell sekvens av siffror, som dock inte kan tilldelas den enskilda användaren. Den möjliggör endast dokumentation av VALMANO-partnerprogrammet, respektive utgivare och tidpunkterna för klickningarna. Information om slutenheten från vilken en transaktion utförs samlas också in, till exempel operativsystemet och webbläsaren som används.

Om du inte vill att cookies ska lagras i din webbläsare ändrar du helt enkelt inställningen i din webbläsarprogramvara.Mer information och AWIN-dataskyddsdeklarationen finns på: Mer information och AWIN-dataskyddsdeklarationen finns på: https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera erbjudandet på denna webbplats. Med hjälp av Hotjars teknik får vi en bättre förståelse för våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid användarna tillbringar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och inte, etc.) och detta hjälper oss att erbjuda anpassad feedback till våra användare. Hotjar arbetar med cookies och annan teknik för att samla in information om våra användares beteende och om deras slutenheter (särskilt enhetens IP-adress (registreras och lagras endast i anonymiserad form), skärmstorlek, enhetstyp (Unika enhetsidentifierare ), information om webbläsaren som används, plats (endast land), önskat språk för att visa vår webbplats). Hotjar sparar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Informationen används varken av Hotjar eller av oss för att identifiera enskilda användare, och den kombineras inte heller med andra uppgifter om enskilda användare. Ytterligare information finns i Hotjars sekretesspolicy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

AB Tasty

Vi använder webbanalystjänsten AB Tasty från företaget AB TASTY SAS, 17 - 19 Rue Michel-le-Comte 75003, Paris ("AB Tasty") för att utföra A/B- och multivariata tester för att kontinuerligt förbättra vårt onlineutbud. sätt samlar AB Tasty in statistisk information om besökarnas trafik. Denna information är användningsuppgifter (använd webbläsare, antal sidor som tittats , antal besök, besöksordning, besökstid, interaktiva åtgärder som att fylla/tömma en varukorg, registrering av användningen av enskilda webbsidor (utom vid utcheckning och registrering) etc.) som registreras anonymt och analyseras statistiskt. Slutsatser om en specifik person eller ett enskilt köp är inte möjliga vid något tillfälle. Dessutom utför AB Tasty geolokalisering (regionala uppgifter om var du befinner dig) med hjälp av din IP-adress. Efter geolokaliseringen, som sker omedelbart när du besöker webbplatsen, raderas din IP-adress omedelbart.

För att kunna visa innehåll som motsvarar dina intressen skapas ett personligt mönster. Mönstret är krypterat och gör det inte möjligt att dra några slutsatser om din person. Cookies lagras för att lagra och känna igen sidans besökare. Dessa har en maximal varaktighet 13 månader och raderas sedan automatiskt.

Google ReCAPTCHA

Vi använder "Google ReCAPTCHA" ("ReCAPTCHA") vår webbplats. Leverantören av ReCPATCHA är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

ReCAPTCHA är avsett att kontrollera om data som skrivs in våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) är gjorda av en människa eller av ett automatiserat program. I detta syfte analyserar ReCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys inleds automatiskt snart besökaren går in webbplatsen. För analysen utvärderar ReCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som besökaren tillbringar webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen skickas till Google. ReCAPTCHA-analyserna körs helt och hållet i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte separat om att en analys äger rum.

Databehandlingen sker grundval av vårt berättigade intresse, artikel 6.1 f i DSF. Vi har ett legitimt intresse av att skydda våra webbtjänster från missbruk av automatiserad spionage och SPAM.

Mer information om Google ReCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och här https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Sociala medier

Användning av Facebook-plug-ins och "f" -knappen

Denna webbplats använder plug-ins från det sociala nätverket www.facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Om du öppnar en webbplats på vår webbplats som har ett sådant plug-in aktiveras plugin-programmet först efter att du har klickat på knappen "Aktivera Facebook". Först nu upprättas en anslutning till Facebook -servrarna. Plug-in programmet kommer nu att visas på webbplatsen efter meddelande till din webbläsare (genom att klicka på den aktiverade "f"-knappen). Detta berättar för Facebook-servern vilken av våra webbplatser du har besökt. Om du redan är inloggad som medlem i Facebook kommer Facebook att tilldela denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du använder plug-in-funktionerna (t.ex. vid att klicka på "Gilla"-knappen, skicka en kommentar), tilldelas denna information också till ditt Facebook-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plug-in. Du kan när som helst inaktivera funktionen genom att klicka på knappen "Inaktivera Facebook".

Mer information om Facebooks insamling och användning av data samt om dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks integritetspolicy påhttps://www.facebook.com/policy.php.

Användning av Pinterest-plugin-program

Denna webbplats använder plugin-program från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA ("Pinterest"). vår webbplats använder vi "P"-knappen.

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program kommer en länk mellan din dator och Pinterest-servrarna endast att upprättas om du har aktiverat det här plugin-programmet genom att klicka på knappen "Aktivera Pinterest". Genom ett meddelande till din webbläsare visas Plugin-programmet på webbplatsen. Både din IP-adress och information om vilka av våra webbplatser du har besökt överförs till Pinterest-servern i USA. Om du också är medlem på Pinterest och inloggad på Pinterest medan du använder plugin-programmet kommer informationen som samlas in om ditt webbplatsbesök att länkas till ditt Pinterest-konto och avslöjas för andra användare. Även vid interaktioner som är möjliga med de olika Pinterest-plugin-programmen samlas motsvarande information om dig in och överförs till Pinterest och lagras där. Genom att klicka på knappen "Inaktivera Pinterest" kan du när som helst inaktivera funktionen.

Mer information om Pinterests insamling och användning av data finns på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy3.

Användning av Instagram-plugin-program

På vår webbplats använder vi så kallade sociala plugin-program ("plug-ins") från Instagram, som drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Plugin-programmen är markerade med en Instagram-logotyp, till exempel i form av en "Instagram-kamera".

När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Instagrams servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs av Instagram direkt till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Instagram information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon Instagram-profil eller för närvarande inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Instagram-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Instagram kan Instagram direkt associera ditt besök på vår webbplats med ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plugin-programmen, till exempel genom att trycka på "Instagram"-knappen, överförs denna information också direkt till en Instagram-server och lagras där. Informationen publiceras också på ditt Instagram-konto och visas där för dina kontakter.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av Instagram samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för skydd av din integritet finns i Instagrams integritetspolicy:https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Instagram ska tilldela de data som samlas in via vår webbplats direkt till ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan även helt förhindra inläsning av instagram-plugin-program med add-ons för din webbläsare, t. ex. med skriptblockeraren "NoScript" (https://noscript.net/).

Plugin-program och verktyg

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API (Application Programming Interface). Operatören är Google Inc. För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Vanligtvis överförs denna information till en server tillhörande Google i USA och sparas där. Operatören till denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Vi använder Google Maps för att du lättare ska kunna hitta orter som är angivna på vår webbsida t. ex. våra butiker.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integration av Trusted Shops Trustbadge

För att säkerställa att våra Trusted Shops kvalitetssigill samt eventuella recensioner som samlats in visas och Trusted Shops produkter vis erbjuds köpare efter en beställning, är Trusted Shops Trustbadge integrerat denna webbplats. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som råder i samband med en intresseavvägning, vid en optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 punkt 1 S. 1 f) DSF. Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

När Trustbadge öppnas sparar webbservern automatiskt en kallad serverloggfil som innehåller och dokumenterar t. ex. din IP-adress, datum och tid för öppning, överförd datamängd och den begärda providern (åtkomstdata). Dessa åtkomstdata utvärderas inte och överskrivs automatiskt senast sju dagar efter att du har besökt sidan.

Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops om du har samtyckt till detta, bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för användning. I det här fallet gäller det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops.

7. Juridisk information

Valmano GmbH kontrollerar och uppdaterar ständigt informationen på sina webbplatser. Trots all noggrannhet kan uppgifterna ha förändrats. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera att den information som lämnas är aktuell, korrekt och fullständig. Detsamma gäller alla andra webbplatser som det hänvisas till via hyperlänkar.

Valmano GmbH ansvarar inte för innehållet på webbplatser som nås via en sådan länk. Vi tar uttryckligen avstånd från allt slags innehåll på de sidor som vi har länkat. Vi förklarar uttryckligen att vi inte har något inflytande på utformningen och innehållet på sidorna utanför vår domän och därför inte ansvarar för deras underhåll.

Valmano GmbH förbehåller sig dessutom rätten att ändra eller komplettera den information som lämnas. Innehållet och strukturen på Valmano GmbH:s webbplatser skyddas av upphovsrätten. För kopiering av information eller data, framför allt användning av texter, delar av texter eller bilder, krävs i förväg ett godkännande från Valmano GmbH.